ΣΤΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΥΜΑΤΙΖΕΙ ΠΕΡΙΦΑΝΑ Η ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΗ .ΕΥΓΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΚΡΙΤΕΣ !!!

Σάββατο  23  Μαρτίου  2013

Ο ανυπόφορος ζυγός της Οθωμανικής τυραννίας εις το διάστημα ενός και απέκεινα αιώνος, κατήντησεν εις μίαν ακμήν, ώστε να μην μείνη άλλο εις τους δυστυχείς Πελοποννησίους Γραικούς, ει μη μόνον πνοή και αυτή δια να ωθή κυρίως τους εγκαρδίους των αναστεναγμούς.
Εις τοιαύτην όντες κατάστασιν στερημένοι από όλα τα δίκαιά μας, με μίαν γνώμην ομοφώνως απεφασίσαμεν να λάβωμεν τα άρματα, και να ορμήσωμεν κατά των τυράννων. Πάσα προς αλλήλους μας φατρία και διχόνοια, ως καρποί της τυραννίας απερρίθφησαν εις τον βυθόν της λήθης, και άπαντες πνέομεν πνοήν ελευθερίας.

Αι χείρες ημών αι δεδεμέναι μέχρι του νυν από τας σιδηράς αλύσσους της βαρβαρικής τυραννίας, ελύθησαν ήδη, και υψώθηκαν μεγαλοψύχως και έλαβον τα όπλα προς μηδενισμόν υης βδελυράς τυραννίας.


Οι πόδες ημών οι περιπατούντες εν νυκτί και ημέρα εις τας εναγκαρεύσεις τας ασπλάγχνους τρέχουν εις απόκτησιν των δικαιωμάτων μας. Η κεφαλή μας η κλίνουσα τον αυχένα υπό τον ζυγόν τον απετίναξε και άλλο δεν φρονεί, ει μη την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ.


Η γλώσσα μας η αδυνατούσα εις το να προφέρη λόγον, εκτός των ανωφελών παρακλήσεων, προς εξιλέωσιν των βαρβάρων τυράννων, τώρα μεγαλοφώνως φωνάζει και κάμνει να αντηχή ο αήρ το γλυκύτατον όνομα της Ελευθερίας.

Εν ενί λόγω απεφασίσαμεν, ή να ελευθερωθώμεν, ή να αποθάνωμεν. Τούτου ένεκεν προσκαλούμεν επιπόνως την συνδρομήν και βοήθειαν όλων των εξευγενισμένων Ευρωπαίων γενών, ώστε να δυνηθώμεν να φθάσωμεν ταχύτερον εις τον Ιερόν και δίκαιον σκοπόν μας και να λάβωμεν τα δίκαιά μας.


Να αναστήσωμεν το τεταλαιπωρημένον Ελληνικόν γένος μας. Δικαίω τω λόγω η μήτηρ μας Ελλάς, εκ της οποίας και υμείς εφωτίσθητε, απαιτεί ως εν τάχει την φιλάνθρωπον συνδρομήν σας, και ευέλπιδες, ότι θέλει αξιωθώμεν, και ημείς θέλομεν σας ομολογή άκραν υποχρέωσιν, και εν καιρώ θέλομεν δείξη πραγματικώς την υπέρ της συνδρομής σας ευγνωμοσύνην μας.


1821: Μαρτίου 23 : Εν Καλαμάτα.

Εκ του Σπαρτιατικού Στρατοπέδου.
Πέτρος Μαυρομηχάλης, αρχιστράτηγος του Σπαρτιατικού και Μεσσηνιακού στρατού


Πάμε δυνατά ...!!! Όλοι σημαίεs στα Μπαλκόνια και 
ορμάμε σε όποιον δεν έβαλε ακόμη.
Και στην  Κύπρο μαs, που περνάει δύσκολεs
στιγμέs , όλα τα αδέρφια ψηλά τιs Γαλανόλευκεs.
Σε κάθε σπίτι, σε κάθε μπαλκόνι να μυρίσει 25η Μαρτίου
και ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ...!!!
Πράξη μνήμηs και Εθνικήs Αντίστασηs ...
Moιράzουμε τον ΣΤΟΧΟ  και  ντύνουμε
 την γειτονιά μαs, τα xωριά μαs ,την Θράκη
 και όλη την Ελλάδα στα Γαλανόλευκα.
Πάντου, ψήλα η Ελληνική σημαία.
Είναι η πιό απλή πράξη αντίστασηs.

H EΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 
ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΛΕΥΤΕΡΙΑ , ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΚΛΑΒΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ.
Η ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΜΑΣ Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
ΜΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΛΕΥΤΕΡΩΣΟΥΜΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: